laSala. Espai segur

laSala. Espai segur

Protocol pel que fa a la prevenció amb motiu de la Covid-19

El protocol de seguretat de LaSala i del festival El Més Petit s’ha fet seguint la normativa vigent del PROCICAT d’arts escèniques en el marc de la pandèmia de la Covid-19. Per consultar-lo podeu clicar aquest enllaç.

  • LaSala i el festival El Més Petit s’adaptaran a totes les mesures de seguretat que s’estableixin a cada moment
  • L’avaluació de riscos s’ha fet d’acord amb el que preveu l’article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora, mentre estigui vigent el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

El teatre seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa vigent:

  • L’ús de la mascareta és obligatori en tot l’espai del teatre, a excepció dels menors de 6 anys. Només es contempla aquesta excepcionalitat.
  • Desinfecció diària de tots els espais
  • Dispensadors de gel hidroalcòholic ubicats i senyalitzats en el recorregut d’entrada al teatre
  • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota control del personal d’acomodació per garantir la distància de seguretat
  • El teatre no facilitarà cap full de mà ni programa de l’espectacle en paper. La informació estarà únicament disponible en línia i a través de codis QR.
  • L’ocupació màxima dels serveis (wc’s) serà del 50% de la seva capacitat
  • Seguiu les indicacions del personal de sala i dels senyals que indiquen la distància de seguretat entre persones en l’accés a LaSala


CONSULTA / DESCÀRREGA PROTOCOL