L'IVA DE LES SUBVENCIONS

Desembre 2017

COMUNICAT D’ADETCA I ELS TEATRES PÚBLICS SOBRE LA GREU SITUACIÓ ORIGINADA PER  L’IVA DE LES SUBVENCIONS

EL FOMENT DE LA CULTURA NO ESTÀ SUBJECTE A IVA
Les subvencions atorgades pel foment de la cultura han estat considerades no subjectes a IVA per totes les administracions públiques. Així ha estat confirmat sempre en les justificacions i auditories als teatres públics i privats realitzades al Ministeri d’Hisenda. Aquesta pràctica, que es considerava emparada per la Llei de l’IVA, s’ha posat en qüestió amb una nova interpretació de la inspecció d’Hisenda que ens posa en perill com a sector.


En data 9 de novembre, es va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, que introduïa una disposició a partir d’una esmena negociada per ADETCA i FAETEDA amb els partits polítics, on es deixava clar el criteri de no subjecció a  l’IVA de les subvencions a la cultura.


Com a sector, consideràvem que el problema quedava solucionat i definitivament clarificat.


Veiem amb preocupació el dany irreparable que es pot causar al sector a través dels procediments d’inspecció oberts que contravenen el criteri aclarit en l’esmena que conté la Llei anteriorment citada. Així mateix considerem incoherent, amb el criteri mantingut fins ara pel Ministeri d’Hisenda, que l’aplicació de la nova norma no es faci amb caràcter retroactiu. Exigim, doncs, un ferm posicionament de tots els agents culturals i polítics a favor de l’aplicació de la no subjecció a IVA en l’activitat de foment de la cultura, tal i com clarifica l’esmentada Llei, amb independència del període d’atorgament de les subvencions.


La cultura, el teatre, són una activitat fonamental pel desenvolupament de la nostra societat, i han d’estar preservades de criteris interpretatius que les posin en perill.


ADETCA (Empreses de Teatre de Catalunya) i  Teatres Públics de Barcelona